Algemene Voorwaarden RVSRing.nl

 

ALGEMENE VERKOOP –EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 15 juli 2020 van toepassing op ALLE ONLINE transacties van/met:

RVSRing.nl / Rodomashops

Kalverstraat 226,

 7311 SN Apeldoorn

 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71165169

BTW nummer: NL 856961863B01

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.RVSRing.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van RVSRing.nl behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Bij het bezoeken van onze website verklaart u zich accoord met onze Privacy Policy en deze Algemene Voorwaarden. 

 1. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze Algemene voorwaarden en de garantievoorwaarden akkoord verklaart.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door RVSRing.nl is geaccepteerd.

  Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
 4. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van de voorwaarden deze minimum-leeftijd te hebben.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van RVSRing.nl zijn vast  behoudens het vermelde in het vermelde van punt  3 hierna. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet tengevolge van wettelijke verhogingen van b.t.w.
 6. RVSRing.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat zoals bijv. een abusievelijk foutieve vermelding van een prijs.
 7. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief bijdrage in verpakkings- en verzendkosten 
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  Artikel 3 Betaling en levering
  1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van bankoverschrijving, Paypal of iDEAL. Belgische klanten kunnen gebruikmaken van Mister Cash.
 9. Zodra het verschuldigde bedrag door RVSRing.nl ontvangen is, ontvangt de koper hiervan per omgaande echter uiterlijk binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
 10. Zodra het verschuldigde bedrag door RVSRing.nl ontvangen is, verzendt RVSRing.nl de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen vijf (5) - 7 ( zeven)  werkdagen via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres
 11. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt RVSRing.nl zo spoedig mogelijk contact op met de koper.
 12. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Als bewijs hiervan wordt door koper en verkoper aanvaard de track en trace status van het brievenbuspakket of pakket. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken). De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar RVSRing.nl te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
 13. Bestellingen worden slechts 1x verzonden; mocht er een geschil ontstaan tussen koper en verkoper over het feit of een bestelling is ontvangen door koper terwijl de track and trace code van PostNL aangeeft dat het pakket/brievenbuspaket bezorgd is dan is de verkoper niet gehouden tot nieuwe levering. Statuswijziging in het bestelsysteem aangaande de bestelling waarbij de koper bericht ontvangt van de verkoper dat een bestelling is verzonden geldt als correct en wordt als zodoende door de koper als bewijs aanvaard.


     Artikel 4 Garantie en retournering bij foutief geleverde en defect goederen .
    1. RVSRing.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving. 

 1. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Bij het aankopen van goederen in onze shop verklaart u zich accoord met de Garantievoorwaarden
 3. Retournerering van aangeschafte is niet mogelijk aangezien dit gepersonaliseerde artikelen betreft.

Artikel 5 Retournering in het kader van de Wettelijke Afkoelingsperiode

Koper kan geen beroep doen op de wettelijke afkoelingsperiode gezien het feit dat RVSRing.nl uitsluitend gepersonaliseerde artikelen levert. 

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De producten die door RVSRing.nl geleverd worden blijven eigendom van RVSRing.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met RVSRing.nl gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid goederen en gebruik van machines en hulpmiddelen tijdens workshops
1. Iedere aansprakelijkheid van RVSRing.nl en van het personeel en de producten alsmede gebruikersadviezen van en/of gedaan door RVSRing.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. RVSRing.nl kan evenmin niet  aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 1. RVSRing.nl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, machinerieën en hulpmiddelen tijdens workshops van RVSRing.nl. In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punten 5 en 6 hier beneden.
 2. Iedere aansprakelijkheid van RVSRing.nl.nl  jegens koper/ deelnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan RVSRing.nl verschuldigd is.
 3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en RVSRing.nl.nl, dan wel tussen RVSRing.nl en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en RVSRing.nl is RVSRing.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RVSRing.nl
 4. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. RVSRing.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen
 5. RVSRing.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan roerend of onroerend goed en letsel aan personen of dieren ingeval van het onjuist gebruik dan wel het niet in acht nemen van voorschriften  die door haar worden medegedeeld aan deelnemers van workshops. 
 6.  RVSRing.nl  kan uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die niet zijn bezorgd wegens fouten gemaakt door de koper bij het vermelden van zijn of haar adresgegevens bij het bestellen van de goederen.
 7. Artikel 8 Overmacht
  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 8. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RVSRing.nl of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 9. Artikel 9 Privacy Policy
  1. Het privacybeleid van RVSRing.nl staat op www.RVSRing.nl.  RVSring.nl  neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Bij het doen van een bestelling gaat de koper accoord met de Privacy Policy. 

  Artikel 10 Intellectuele eigendom
  1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij RVSRing.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
 10. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RVSRing.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.
 11. De website van RVSRing.nl noch onderdelen hiervan mogen  niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.
 12. Ook mogen er  geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van RVSRing.nl verboden.

  Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.
 14. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van RVSRing.nl of overeenkomsten die met RVSRing.nl gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
© 2020 - 2022 rodoma.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel