Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden Rodoma

 

ALGEMENE VERKOOP –EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 1 maart 2018 van toepassing op ALLE ONLINE transacties van/met:

Rodoma

Kalverstraat 226,

 7311 SN Apeldoorn

 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71165169

BTW nummer: NL 856961863B01

en geldend vanaf 1 maart 2018

 

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.Rodoma en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Rodoma.nl behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Bij het bezoeken van onze website verklaart u zich accoord met onze Privacy Policy en deze Algemene Voorwaarden. 

 1. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze Algemene voorwaarden en de garantievoorwaarden akkoord verklaart.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door MediVapor.nl is geaccepteerd.

  Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
 4. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van de voorwaarden deze minimum-leeftijd te hebben.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van Rodoma zijn vast  behoudens het vermelde in het vermelde van punt  3 hierna. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet tengevolge van wettelijke verhogingen van b.t.w.
 6. Rodoma.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat zoals bijv. een abusievelijk foutieve vermelding van een prijs.
 7. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief bijdrage in verpakkings- en verzendkosten 
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  Artikel 3 Betaling en levering
  1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van bankoverschrijving, paypal of iDEAL. Belgische klanten kunnen gebruikmaken van Mister Cash.
 9. Zodra het verschuldigde bedrag door Rodoma.nl ontvangen is, ontvangt de koper hiervan per omgaande echter uiterlijk binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
 10. Zodra het verschuldigde bedrag door Rodoma ontvangen is, verzendt Rodoma de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen vijf (5) werkdagen via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres
 11. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt Rodoma zo spoedig mogelijk contact op met de koper.
 12. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Als bewijs hiervan wordt door koper en verkoper aanvaard de track en trace status van het brievenbuspakket of pakket. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken). De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar Rodoma.nl te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
 13. Bestellingen worden slechts 1x verzonden; mocht er een geschil ontstaan tussen koper en verkoper over het feit of een bestelling is ontvangen door koper terwijl de track and trace code van PostNL aangeeft dat het pakket/brievenbuspaket bezorgd is dan is de verkoper niet gehouden tot nieuwe levering. Ook in geval van niet-traceerbare bestellingen ( standaard brievenbusverzending) kan Rodoma niet aansprakelijk worden gesteld. Statuswijziging in het bestelsysteem aangaande de bestelling waarbij de koper bericht ontvangt van de verkoper dat een bestelling is verzonden geldt als correct en wordt als zodoende door de koper als bewijs aanvaard.

 14. Ingeval de koper een artikel reserveert d.m.v. het doen van een aanbetaling en hij neemt het artikel niet af binnen een termijn van 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gebracht dan verbeurt deze de aanbetaling ter hoogte can 10 %  van het aankoopbedrag.

Levering buitenland: koper heeft de mogelijkheid om als verzendmethode pakket met track en trace te kiezen. Indien voor een andere verzendmethode wordt gekozen is MediVapor.nl niet aansprakelijk indien poststukken de verkoper niet bereiken.


     Artikel 4 Garantie en retournering bij foutief geleverde en defect goederen .
    1. Rodoma.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving. De garantietermijn op alle producten bedraag 1 jaar. Dit geldt       voor het loslaten van inlegwerk w.o. edelstenen en aangebracht DNA materiaal. Dit in geval van normaal gebruik. Rodoma zal in dat geval het sieraad herstellen echter           de koper dient in dit geval zorg  te dragen voor nieuw dna materiaal / crematie as. 

 1. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Voor nadere informatie omtrent retournering in bovengenoemde gevallen klikt u hier.
 3. Bij het aankopen van goederen in onze shop verklaart u zich accoord met deze voorwaarden

Artikel 5 Retournering in het kader van de Wettelijke Afkoelingsperiode

Artikelen kunnen NIET worden geruild omdat het gepersonaliseerde goederen betreft. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De producten die door Rodoma .nl geleverd worden blijven eigendom van Rodoma totdat de klant alle verplichtingen uit de met Rodoma.nl gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Rodoma.nl en van het personeel en de producten alsmede gebruikersadviezen van en/of gedaan door Rodoma.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Rodoma.nl kan evenmin niet  aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 1. Rodoma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Rodoma In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punten 5 en 6 hier beneden.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Rodoma jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Rodoma verschuldigd is.
 3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Rodoma , dan wel tussen Rodoma en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Rodoma is Rodoma niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rodoma
 4. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer.
  Rodoma is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen.
 5.  Rodoma kan uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die niet zijn bezorgd wegens fouten gemaakt door de koper bij het vermelden van zijn of haar adresgegevens bij het bestellen van de goederen,
  Artikel 8 Overmacht
  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 6. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rodoma of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  Artikel 9 Privacy Policy
  1. Het privacybeleid van Rodoma  staat op de website van Rodoma. Rodoma neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Bij het doen van een bestelling gaat de koper accoord met de Privacy Policy. 

  Artikel 10 Intellectuele eigendom
  1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij Rodoma haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
 7. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MediVapor.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.
 8. De website van Rodoma noch onderdelen hiervan mogen  niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.
 9. Ook mogen er  geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van Rodoma verboden.

  Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Rodoma.nl of overeenkomsten die met Rodoma.nl gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.